Projektet Lavergruvan

Boliden Mineral AB väntar på ett godkännande att bryta koppar i Lavergruvan. Nu ligger beslutet hos Bergmästaren om ärendet skall lämnas över till Regeringen. Betydande restavfall kommer med oönskade miljökonsekvenser att lagras i magasin . Stora ingrepp i Natura 2000 område förändrar för all framtid samernas verksamhet och natur- och fritidsaktiviteter längs med Pite älvdal.

 

Två negativa yttranden

Boliden Mineral AB har ansökt om bearbetningstillstånd hos Bergstaten. Länsstyrelsen har gett två negativa yttranden, vilket innebär att ärendet går vidare till Regeringen efter Bergmästarens beslut.

Restavfall lagras i stora sandmagasin

Gruvbolaget vill återuppta brytning av Lavergruvans gamla fyndigheter med ett kopparinnehåll av 0.2%. Beräknat restavfall blir 99.8% och kommer att lagras i stora sandmagasin. Med en beräknad årlig brytning av 36 miljoner ton blir det samma mängd som bröts i Falu koppargruva under hela dess livslängd från 1500 talet till 1970 talet. Lavergruvan blir därmed i särklass det största gruvprojektet ur EU perspektiv.

Lagring kräver regelbundna kontroller av dammsäkerhet

Brytning av koppartillgången beräknas räcka i minst 20 år. Lagring av restavfall samlas i deponi,  dvs avfallsmagasin,  som kräver regelbundna kontroller av dammens säkerhet. Läs mer om det här

Påverkan på området

För att uppfylla lönsamhet krävs stora markområde som 50 km2 (5000 hektar) vilket kan jämföras med, centrala delar av tätorterna; Älvsbyn, Boden och Piteå. Gruvan kommer att påverka rennäring, fiskodling och turistverksamhet. Hör mer om det här: Sameradion & SVT

Vad som har hänt 2015

Under året utförde Miljögruppen Pite älvdal,  exkursioner vid Lavergruvan tillsammans med Teknovetenskapliga forskargruppen.

GruvstadenLaver 140803 Fotograf Susanne Stenius

Gruvstaden Laver 140803, Fotograf,  Susanne Stenius

Utförliga bilder på Gamla Lavergruvan med en raserad damm och det nya Laverprojektet hittar du här under May-Britt Öhmans blogg .Första rubriken ”Kalhygge, odlingsgräns” och skrolla ned till ”besöket i Laver – gamla och nya utsläpp i Pite älv”, skrivet 2015-08-09. Informationskampanjer och intervjuer med lokal TV ordnades för att upplysa medborgarna. I Piteå samlades åhörare till föreläsning av Arne Müller, specialkunnande i gruvfrågor, författare och journalist. Föreläsningen kan följas  här  

För mer information kontakta:

Miljögruppen Pite älvdal

Ulf Johansson        bulfhj@hotmail.com

Lilian Mikaelsson  silbonah@live.se

Vi finns även på Facebook. Laver- om gruvan kommer.

Naturskyddsföreningens nationella gruvarbetsgrupp

Övergripande sakkunnig inom Naturskyddsföreningen är Jonas Rudberg, i denna och andra gruvrelaterade frågor mobil 070-214 16 32, e-post: jonas.rudberg@naturskyddsforeningen.se

Läs mer: riksföreningens gruvarbetsgrupp. Din närmaste gruvkontakt i länet är.

  • Per Lundbäck, Norrbotten (vattenfrågor)  0922-600 01

  • Per-Erik Mukka, Norrbotten 0980-158 45 070-331 61 23

  • Peter Lugnegård, Västerbotten   070-537 70 68

Ytterligare information från Svenska Naturskyddsföreningen hittar du här och här

Naturskyddsföreningen i Älvsbyn en mötesplats för alla natur – och miljöintresserade. Vår värdegrund är:

Att rädda naturens liv

Att främja människors  hälsa

Att verka för global solidaritet

I samarbete med Älvsby kretsens medlemmar arrangerar vi lokala aktiviteter som; utflykter, temadagar, studiecirklar och seminarier. Kom gärna med förslag till oss! Du kan även delta i andra lokalavdelningar, olika aktiviteter runt om i hela landet.